Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Rosie Design Kft valamennyi, a www.rosie.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Rosie Design Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
A Rosie Design Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

A szerződő partner adatai

A szerződés a Rosie Design Kft.-vel (a továbbiakban Hello Rosie) jön létre. 
Név: Rosie Design Kft., Székhely: 1221 Budapest, Gerinc utca 124.
Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék, Cégjegyzékszám: 01-09-968705, Adószám: 23504220-2-43
Számlaszám: 10700684-66783297-51100005 

A szerződés létrejötte

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. 

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni, miután megadta a kívánt mennyiséget. Ha minden rendben talált, akkor a „Pénztár” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést, és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább a Paypalhoz” vagy “Megrendelés elküldése” feliratra kattintani.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során a Pénztárban javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Hello Rosie a Vásárló ajánlatát elfogadta.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Hello Rosie visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Hello Rosie megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. 


A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az Hello Rosie-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül  belül jeleznie kell a Hello Rosie felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Hello Rosie akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a Hello Rosie tárolja. Miután Ön megadta a Hello Rosie részére az email-címét, a Hello Rosie – megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben.

Elállási jog
A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Hello Rosie rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a./ a terméknek, 
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Hello Rosie részére az Elállási Időszak alatt.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Hello Rosie-nak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen  keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe Hello Rosie a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Hello Rosie részére. 
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Hello Rosie feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Hello Rosie részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat. 
A termék Hello Rosie címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Hello Rosie-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül Hello Rosie visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Hello Rosie által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 
A Hello Rosie jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Rosie a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Hello Rosie az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog 
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Hello Rosie elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, 
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek) 
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Hello Rosie által nem befolyásolható ingadozásától függ. 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t: 

Rosie Design Kft.

1221 Budapest, Gerinc utca 124.


Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Hello Rosie ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen – Email: hello@rosie.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: +36 20 972 3745,  illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen: Rosie Design Kft. 1221 Budapest, Gerinc utca 124.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Hello Rosie webáruház” 

Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Hello Rosie. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Hello Rosie Önt erről tájékoztatni.

Szállítási költségek

A Hello Rosie-nál a megrendelés összegétől függetlenül bruttó 1.190,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Rosie Design Kft. vállalja át.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Rosie-nak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Hello Rosie.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Hello Rosie-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Hello Rosie díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Hello Rosie felelősséget nem vállal!

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Hello Rosie tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Hello Rosie irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (paypal fizetés) vagy utánvéttel. A Hello Rosie fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: Rosie Design Kft.,

Név: Rosie Design Kft., Székhely: 1221 Budapest, Gerinc utca 124.
Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék, Cégjegyzékszám: 01-09-968705, Adószám: 23504220-2-43
Számlaszám: 10700684-66783297-51100005 
Ügyvezető igazgató: Vas Tamás

Kérjük adja meg rendelési számát, – illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, – ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: hello@rosie.hu

A Hello Rosie Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Tel.: +36 20 972 3745

 

A Hello Rosie Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 09:00 – 16:00 óráig

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés 

Ön a termékkel vagy a Hello Rosie tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Hello Rosie a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Hello Rosie a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

Hello Rosie a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Hello Rosie az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Hello Rosie a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a Hello Rosie az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. 

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Hello Rosie és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Hello Rosie-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat ITT találja. 

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Hello Rosie jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Hello Rosie fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. 04. 01.