Adatkezelési nyilatkozat

A Rosie Design Kft. (1221 Budapest, Gerinc utca 124., Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-110415/2016.), a továbbiakban Üzemeltető vagy Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

A kezelt adatok

A www.rosie.hu webáruház felületén egyes szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek, mely regisztráció során az Üzemeltető adatokat kérhet a felhasználótól.

A felhasználói regisztráció során a felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket, melyeket jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz. A felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez az Adatvédelmi nyilatkozat ismeretében történik.

A regisztrációval egyidejűleg a felhasználók hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez, melyeket az Üzemeltető más személyes adatokkal nem kapcsol össze.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés kizárólag a következő célokkal történik:

1, megrendelések kezelése (visszaigazolás, áruküldéssel kapcsolatos egyeztetés, vevővel történő megrendeléssel kapcsolatos kommunikáció)

2, Üzemeltető részéről értesítések, hírek küldése a felhasználó számára.

Az adatkezelés időtartama

Felhasználó személyes adatainak kezelése addig történik, amíg az adatok törlését felhasználó nem kezdeményezi Üzemeltető felé. Felhasználó ezt a kérést itt tudja jelezni: hello@rosie.hu , mely kapcsán a törlés 5 napon belül Szolgáltató részéről megtörténik.

A hírekről, értesítésekről történő leiratkozáshoz igényét jelezheti a hello@rosie.hu e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

Szellemi tulajdon, szerzői jogok

A Weboldal tartalma – ellenkező megjelölés hiányában – az Üzemeltető szellemi tulajdona illetve annak felhasználására jogosult. A Weboldal tartalma kizárólag jogszerű célra használható fel.  Weboldalon közzétett tartalmak az Üzemeltető külön, írásos beleegyezése nélkül nem többszörözhetők, terjeszthetők, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból. Az Üzemeltető fenntartja a Weboldalról illetve kapcsolódó aloldalairól letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait.

Felelősség kizárás

A Szolgáltató kizár minden felelősséget bármilyen kárért, kártérítési, kártalanítási igényért a Weboldal, a Weboldalon közzétett tartalom illetve szolgáltatás felhasználásával összefüggésben, továbbá a Weboldal illetve a Weboldalon közzétett tartalmak, szolgáltatások, hirdetések esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó, a Felhasználót illetve harmadik személyek tekintetében bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét, bármilyen közvetett vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén, amely a Weboldal, a Weboldalon közzétett tartalom illetve szolgáltatás rosszhiszemű igénybevétele, vagy a Felhasználó gondatlan vagy szándékos szabálysértése, vagy bűncselekmény kapcsán merül fel. A Weboldal illetve kapcsolódó aloldalai tartalmazhatnak más – a Szolgáltató Weboldalától független – weboldalakra navigáló hivatkozást, linket. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalról az ilyen hivatkozásra vagy linkre történő kattintással a Weboldalról elnavigál, úgy ezen idegen oldalakra az adott weboldal jogi feltételei illetve adatkezelési szabályai irányadók, azok nem tartoznak a Szolgáltató felelősségi körébe, így ezekért a weboldalakért illetve az azokon közzétett tartalmakért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Felhasználó részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Felhasználó által megadott adatok helytállóságát a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Felhasználót terheli.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó valamint harmadik személyekkel szemben minden, a Felhasználó által a Weboldalra felöltött tartalommal kapcsolatban  esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, személyhez fűződő jogokat érintő illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Weboldal technikai hibákért, üzemszünetért, illetve ezzel összefüggésben az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért.

Változtatások

Minden olyan lényeges változásról, mely az adatkezelést érinti, Üzemeltető értesítést küld a felhasználónak a megadott email címre. Ha felhasználó ezt nem fogadja el, ezt jelezheti írásban (hello@rosie.hu) Üzemeltető felé, aki 5 napon belül törli felhasználó adatait. Amennyiben ilyen jelzés nem érkezik a felhasználótól, úgy azok elfogadottnak tekintendők.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseire szívesen válaszolunk. Kérdéseit juttassa el a hello@rosie.hu email címre.

A www.rosie.hu a Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, vitás kérdésekben a Magyarországon érvényes jogszabályok az irányadók.